Deklaracja dostępności

Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zlobek-inegracyjny.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-21.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agata Maciurzyńska
e-mail:
zlobek.integracyjny@stalowawola.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 819 40 55 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych

  • zaprojektowano pochylnię zewnętrzną przy głównym wejściu do budynku
  • zaprojektowano wc dla niepełnosprawnych – ogólnodostępne
  • zaprojektowano łazienki dla dzieci – przystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych
  • zaprojektowano drzwi wejściowe do szatni i do sal dzieci – poszerzone do 1m

Dostęp dla osób niepełnosprawnych

  • zaprojektowano dojście piesze włączone do ciągów komunikacyjnych – osiedlowych z zachowaniem spadku do 5%
  • zaprojektowano pochylnię przy głównym wejściu o spadku 8% , a także zapewniono komunikację do głównego wejścia z projektowanego parkingu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych