Opłaty

Opłata stała miesięczna

  • 200 zł opłata stała miesięczna za jedno dziecko uczęszczające do żłobka
  • 160 zł opłata stała miesięczna za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do żłobka
W przypadku nieobecności dziecka miesięczna opłata jest pomniejszana o kwotę stanowiącą iloczyn dziennej opłaty i liczby dni nieobecności dziecka w żłobku (opłata dzienna wynosi: 6,70 zł za jedno dziecko, 5,30 zł za drugie i każde następne dziecko).

Opłata za wyżywienie

Opłata za wyżywienie dziecka uzależniona jest od liczby posiłków, z których korzysta dziecko i stanowi iloczyn opłaty za dzienne wyżywienie i liczby dni obecności dziecka w żłobku:
  • 6 zł / dziennie za dziecko korzystające 3 posiłków
  • 4,80 zł / dziennie za dziecko korzystające z 2 posiłków
  • 3,00 zł / dziennie za dziecko korzystające z 1 posiłku

Opłata za wydłużony pobyt.

Opłata za pobyt dziecka powyżej 10 godzin dziennie wynosi 17 zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki (wydłużony pobyt tylko na pisemny wniosek i wyjątkowych przypadkach).

Okres przerwy wakacyjnej nie jest płatny.

Opłaty pobierane są do 15 dnia miesiąca następnego i wpłacane na rachunek bankowy:

PKO BP SA Oddział 1 w Stalowej Woli

70 1020 4939 0000 0902 0087 6300