Zapisy

Regulamin rekrutacji dzieci do żłobka w Stalowej Woli

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2019 r., poz. 409 z poźn.zm);
 • Uchwała Nr LXIX/878/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 stycznia 2018 r.    w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi Integracyjnemu w Stalowej Woli.

Zasady naboru

 1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie: https://zlobki.vulcan.net.pl/gminastalowawola w oparciu o zasady i kryteria przyjęte w niniejszym regulaminie.
 2. Zapisy dziecka do żłobka odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym, tj. w miarę posiadania wolnych miejsc.
 3. Nabór główny skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci ze żłobka do przedszkoli tzn. następuje wówczas jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących.
 4. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o przyjęciu dziecka do żłobka poprzez wywieszenie imiennej listy na tablicy ogłoszeń zamieszczonej w budynku żłobka.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko logują się w systemie elektronicznego naboru:
 • w systemie zapisują dziecko do żłobków;
 • wskazują żłobek, do którego chcieliby aby uczęszczało dziecko (placówkę pierwszej preferencji).
 1. Wydrukowany wniosek o przyjęcie kandydata do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, rodzice/prawni opiekunowie składają do żłobka pierwszej preferencji w celu akceptacji wniosku.
 2. W przypadku niedopełnienia obowiązku , o którym mowa w ust.6 wniosek nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji.
 3. W przypadku nie posiadania dostępu do internetu, na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna dziecka i po uprzednim ustaleniu terminu z dyrektorem żłobka –  zapisu może dokonać dyrektor żłobka lub upoważniony przez niego pracownik.
 4. Przez okres sześciu miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic/prawny opiekun otrzyma e-maila z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie, iż w dalszym ciągu oczekuje na miejsce w żłobku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących. W związku z tym posiadanie skrzynki e-mail jest niezbędne.
 5. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka – skład i zadania komisji opisane są w dalszej części regulaminu.
 6. Warunkiem przyjęcia do żłobka jest :
 • wypełniony  i zaakceptowany wniosek;
 • zawarta na jego podstawie pisemna umowa o korzystanie z usług żłobka.
 1. Brak zawarcia umowy w podanym w harmonogramie terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do żłobka i pozostawieniem go na liście oczekujących.
 2. Wnioski złożone w żłobku po obradach Komisji Rekrutacyjnej są umieszczane na liście oczekujących na przyjęcie.
 3. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie są objęte rekrutacją na kolejny rok. Kontynuują swój pobyt w placówce na podstawie złożonej deklaracji kontynuacji pobytu dziecka oraz podpisanej umowy o korzystaniu z usług żłobka. Termin złożenia deklaracji corocznie podaje dyrektor żłobka.

Kryteria naboru

 1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.
 2. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stalowa Wola, których rodzice wskazują w rozliczeniu rocznym PIT miejsce zamieszkania – miasto Stalowa Wola. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy, mogą korzystać z opieki żłobka w sytuacji, w której występują wolne miejsca nie wykorzystane przez dzieci ze Stalowej Woli.
 3. Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców /opiekunów prawnych, którzy pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
 4. W miarę posiadanych miejsc i przy uwzględnieniu liczebności oraz kwalifikacji zatrudnionego personelu pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci niepełnosprawne oraz pochodzące z rodzin wielodzietnych. Dla potrzeb rekrutacji za rodziny wielodzietne uważa się rodziny mające troje i więcej dzieci w wieku do lat 18.
 5. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę:
 • liczba punktów, które otrzymuje dziecko;
 • kolejność akceptacji wniosku w systemie;
 • wskazanie żłobka pierwszego wyboru (kolejna preferencja brana jest pod uwagę w danym żłobku jeżeli są jeszcze wolne miejsca po zakwalifikowaniu do przyjęcia dzieci z pierwszej preferencji).
 1. Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 2. Liczba grup dziecięcych w żłobku ustalana jest w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka.
 3. W przypadku gdy zgłaszane dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, przyjmowane są te, których wnioski zostały zaakceptowane w systemie wcześniej – miejsce wskazuje system elektronicznego naboru.
 4. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji zamieszczonych w oświadczeniach pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Podanie w oświadczeniu nieprawdziwych danych może skutkować wykluczeniem dziecka zgłoszonego do przyjęcia z rekrutacji do żłobka.
 5. W przypadku zgłoszenia do rekrutacji mniejszej liczby dzieci od liczby wolnych miejsc w żłobku, przyjęte są wszystkie dzieci, bez konieczności powoływania Komisji Rekrutacyjnej.

Punktacja

lp Kryteria Punkty Wymagane załączniki
1. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stalowa Wola 10 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące faktu zamieszkania dziecka na terenie Gminy Stalowa Wola.
2. Dzieci niepełnosprawne 12 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności z PCPR
3. Dzieci z rodzin wielodzietnych. Uwaga! Za rodziny wielodzietne uważa się rodziny mające troje i więcej dzieci w wieku do lat 18 10 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące faktu pochodzenia dziecka z rodziny wielodzietnej.
4. Dzieci rodziców pracujących/uczących się w systemie dziennym oboje rodzice na pełnym etacie jeden rodzic na pełnym etacie drugi rodzic na ¾ etatu jeden rodzic na pełnym etacie drugi na ½ etatu oboje rodzice na ¾ etatu jeden rodzic na ¾ etatu drugi na ½ etatu jeden rodzic na pełnym etacie oboje rodzice na ½ etatu jeden rodzin na ¾ etatu jeden rodzic na ½ etatu oboje rodzice nie pracują Uwaga! Fakt prowadzenia przez rodzica działalności gospodarczej/ gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym naliczany jest tak jak w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 10 pkt 8 pkt 7 pkt 6 pkt 5 pkt 5 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 0 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wymiarze ich czasu pracy, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym.W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą do wglądu wydruk z CEIDG.
5. Dzieci rodziców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji, lub edukacji.Uwaga!: Osoby, których dotyczy powyższe kryterium będą miały naliczane punkty jak osoby pracujące na pełnym etacie, przy czym dotyczy to tylko jednego z rodziców ! 5 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o rezygnacji z zatrudnienia.Do wglądu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji, lub edukacji.
6. Dzieci rodziców, którzy w rozliczeniu rocznym PIT wskazują Gminę Stalowa Wola jako miejsce zamieszkania. fakt rozliczenia dochodów dotyczący obojga rodziców fakt rozliczenia dochodów jednego rodzica 10 pkt 5 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu swoich dochodów dla Gminy Stalowej Woli.Do wglądu pierwsza strona aktualnego zeznania a w przypadku osób uczących się w systemie dziennym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
7. Dzieci matek lub ojców, którzy samotnie je wychowują. 10 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie matek/prawnych opiekunek lub ojców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dziecko.
8. Dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej lub rodzinie objętej nadzorem kuratora. 5 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące faktu wychowywania się dziecka w rodzinie zastępczej lub objętej nadzorem kuratora.
9. Dzieci, których rodzeństwo będzie nadal uczęszczało do żłobka w roku szkolnym, w którym ma być przyjęty kandydat Uwaga! Punktacja naliczana jest w tej samej wartości tj. 5 pkt niezależnie od liczby rodzeństwa uczęszczającego do żłobka 5 pkt Wypełnione we wniosku*oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące faktu uczęszczania rodzeństwa dziecka do Żłobka.
* Wniosek o przyjęcie kandydata do żłobka.

Skład i zadania komisji rekrutacjnej

 1. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • dyrektor żłobka lub upoważniona przez niego osoba;
 • przedstawiciele kadry dydaktyczno–opiekuńczej.
 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora żłobka Prezydent Miasta Stalowej Woli typuje do komisji przedstawiciela organu prowadzącego.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, którego załącznikiem jest:
 • lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka (pierwszy etap postępowania);
 • lista dzieci przyjętych do żłobka (drugi etap postępowania tj. po podpisaniu umów z rodzicami/prawnymi opiekunami).

Zadania Dyrektora jako przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

Dyrektor Żłobka lub upoważniona przez niego osoba:
 1. W formie pisemnej na tablicy informacyjnej żłobka (ew. Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej żłobka, itp.) corocznie podaje termin składania deklaracji kontynuacji oraz aktualny harmonogram rekrutacji (zał. Nr 1 do regulaminu rekrutacji).
 2. W przypadku nie posiadania przez rodziców/prawnych opiekunów dostępu do internetu, na ich prośbę i po uprzednim ustaleniu terminu – dokonuje zapisu dziecka w systemie.
 3. Sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym.
 4. Dokonuje akceptacji zgłoszonych przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata potwierdzających ich wolę zapisania dziecka do placówki (prowadzi ich rejestr).
 5. Organizuje posiedzenia i kieruje pracami komisji zgodnie z przepisami.
 6. Nadzoruje pod względem merytorycznym prawidłowość sporządzania dokumentacji.
 7. Sporządza oraz podpisuje z rodzicami/prawnymi opiekunami umowy o świadczeniu usług w żłobku.
 8. Zamieszcza na tablicy ogłoszeń listy dzieci zakwalifikowanych oraz przyjętych.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia ……..
Dyrektora Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli
z dnia ………… 2023 r.

Lp.Data postępoania rekrutacyjnegoTreść postępowania rekrutacyjnego
1.od 06.02.2023 r. do 10.03.2023 r.Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci aktualnie korzystających z usług placówki.
2.do 08.05. 2023 r.Logowanie się rodziców/prawnych opiekunów w systemie elektronicznego naboru do żłobka. i osobiste potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli zapisania dziecka do żłobka tj. wydrukowanie z systemu i złożenie w wybranej placówce wniosku o przyjęcie kandydata do żłobka celem jego akceptacji.
3.08.04.2023 r. - godz.: 14:00Zamknięcie systemu elektronicznego naboru do żłobka
4.od 09.05.2023 r. do 12.05.2023 r.Powołanie oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej.
5.16.05.2023 r. od godz.:12:00Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka na tablicy ogłoszeń umieszczonej w żłobku.
6.od 22.05.2023 r. do 25.05.2023 r. w godzinach: od 11:00 do 16:00Zgłaszanie się do dyrektora żłobka rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w celu podpisania umowy o korzystaniu z usług żłobka.
7.26.05.2023 r. - godz.:12:00Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w żłobku - listy dzieci przyjętych do żłobka.