Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

harmonogram-rekrutacji

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2022
Dyrektora Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli
z dnia 18 lutego 2022 r.

Lp.Data postępoania rekrutacyjnegoTreść postępowania rekrutacyjnego
1.do 14.03.2022 r.Składanie deklaracji kontynuacji.
2.W systemie całorocznymLogowanie się rodziców/prawnych opiekunów w systemie elektronicznego naboru do żłobka.
3.W systemie całorocznymOsobiste potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli zapisania dziecka do żłobka tj. wydrukowanie z systemu i złożenie w wybranej placówce wniosku o przyjęcie kandydata do żłobka celem jego akceptacji.
4.od 04.05.2022 r. do 09.05.2022 r.Powołanie oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej.
5.10.05.2022 r. od godz.: 12:00.Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka na tablicy ogłoszeń umieszczonej w żłobku.
6.12.05 - 19.05.2022 r. w godzinach od godz.: 12:00 do 16:00Zgłaszanie się do dyrektora żłobka rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w celu podpisania umowy o korzystaniu z usług żłobka.
7.20.05.2022 r. godz.: 12:00.Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w żłobku - listy dzieci przyjętych do żłobka.