Rekrutacja do Miejskiego Żłobka Integracyjnego

w Stalowej Woli odbywa się w oparciu

o Regulamin Rekrutacji do Żłobka

na rok szkolny 2021/2022

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA W STALOWEJ WOLI

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2019 r., poz. 409 z poźn.zm);
 • Uchwała Nr LXIX/878/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 stycznia 2018 r.    w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi Integracyjnemu w Stalowej Woli.

 

ZASADY NABORU

 1. Rekrutacja dzieci do żłobka odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie: https://zlobki.vulcan.net.pl/gminastalowawola w oparciu o zasady i kryteria przyjęte w niniejszym regulaminie.
 2. Zapisy dziecka do żłobka odbywają się w systemie ciągłym – całorocznym, tj. w miarę posiadania wolnych miejsc.
 3. Nabór główny skumulowany odbywa się w chwili przejścia dzieci ze żłobka do przedszkoli tzn. następuje wówczas jednorazowe przyjęcie większej liczby dzieci z listy oczekujących.
 4. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o przyjęciu dziecka do żłobka poprzez wywieszenie imiennej listy na tablicy ogłoszeń zamieszczonej w budynku żłobka.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko logują się w systemie elektronicznego naboru:

–  w systemie zapisują dziecko do żłobków;

– wskazują żłobek, do którego chcieliby aby uczęszczało dziecko (placówkę pierwszej preferencji).

 1. Wydrukowany wniosek o przyjęcie kandydata do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, rodzice/prawni opiekunowie składają do żłobka pierwszej preferencji w celu akceptacji wniosku.
 2. W przypadku niedopełnienia obowiązku , o którym mowa w ust.6 wniosek nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji.
 3. W przypadku nie posiadania dostępu do internetu, na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna dziecka i po uprzednim ustaleniu terminu z dyrektorem żłobka –  zapisu może dokonać dyrektor żłobka lub upoważniony przez niego pracownik.
 4. Przez okres sześciu miesięcy dziecko jest zapisane na liście oczekujących. Przed upływem tego terminu rodzic/prawny opiekun otrzyma e-maila z przypomnieniem o konieczności potwierdzenia w systemie, iż w dalszym ciągu oczekuje na miejsce w żłobku. Brak potwierdzenia spowoduje automatyczne usunięcie przez system z listy oczekujących. W związku z tym posiadanie skrzynki e-mail jest niezbędne.
 5. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka – skład i zadania komisji opisane są w dalszej części regulaminu.
 6. Warunkiem przyjęcia do żłobka jest :
 • wypełniony  i zaakceptowany wniosek;
 • zawarta na jego podstawie pisemna umowa o korzystanie z usług żłobka.
 1. Brak zawarcia umowy w podanym w harmonogramie terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do żłobka i pozostawieniem go na liście oczekujących.
 2. Wnioski złożone w żłobku po obradach Komisji Rekrutacyjnej są umieszczane na liście oczekujących na przyjęcie.
 3. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka nie są objęte rekrutacją na kolejny rok. Kontynuują swój pobyt w placówce na podstawie złożonej deklaracji kontynuacji pobytu dziecka oraz podpisanej umowy o korzystaniu z usług żłobka. Termin złożenia deklaracji corocznie podaje dyrektor żłobka.

 

KRYTERIA NABORU

 1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.
 2. Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stalowa Wola, których rodzice wskazują w rozliczeniu rocznym PIT miejsce zamieszkania – miasto Stalowa Wola. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy, mogą korzystać z opieki żłobka w sytuacji, w której występują wolne miejsca nie wykorzystane przez dzieci ze Stalowej Woli.
 3. Do żłobka przyjmowane są dzieci rodziców /opiekunów prawnych, którzy pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym.
 4. W miarę posiadanych miejsc i przy uwzględnieniu liczebności oraz kwalifikacji zatrudnionego personelu pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci niepełnosprawne oraz pochodzące z rodzin wielodzietnych. Dla potrzeb rekrutacji za rodziny wielodzietne uważa się rodziny mające troje i więcej dzieci w wieku do lat 18.
 5. W procesie rekrutacji brane są pod uwagę:

– liczba punktów, które otrzymuje dziecko;

– kolejność akceptacji wniosku w systemie;

– wskazanie żłobka pierwszego wyboru (kolejna preferencja brana jest pod uwagę w danym żłobku jeżeli są jeszcze wolne miejsca po zakwalifikowaniu do przyjęcia dzieci z pierwszej preferencji).

 1. Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 2. Liczba grup dziecięcych w żłobku ustalana jest w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka.
 3. W przypadku gdy zgłaszane dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów, przyjmowane są te, których wnioski zostały zaakceptowane w systemie wcześniej – miejsce wskazuje system elektronicznego naboru.
 4. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji zamieszczonych
  w oświadczeniach pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Podanie w oświadczeniu nieprawdziwych danych może skutkować wykluczeniem dziecka zgłoszonego do przyjęcia
  z rekrutacji do żłobka.
 5. W przypadku zgłoszenia do rekrutacji mniejszej liczby dzieci od liczby wolnych miejsc
  w żłobku, przyjęte są wszystkie dzieci, bez konieczności powoływania Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

Lp.

Kryteria Wartość
kryterium
 
Wymagane

załączniki

1. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stalowa Wola

 

10 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące faktu zamieszkania dziecka
na terenie Gminy Stalowa Wola.
2. Dzieci niepełnosprawne 12 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności z PCPR
3. Dzieci z rodzin wielodzietnych.

 

Uwaga! Za rodziny wielodzietne uważa się rodziny mające troje i więcej dzieci w wieku do lat 18

10 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące faktu pochodzenia dziecka z rodziny wielodzietnej.
4. Dzieci rodziców pracujących/uczących się w systemie dziennym

·         oboje rodzice na pełnym etacie

·         jeden rodzic na pełnym etacie drugi rodzic na ¾ etatu

·         jeden rodzic na pełnym etacie drugi na ½ etatu

·         oboje rodzice na ¾ etatu

·         jeden rodzic na ¾ etatu drugi na ½ etatu

·         jeden rodzic na pełnym etacie

·         oboje rodzice na ½ etatu

·         jeden rodzin na ¾ etatu

·         jeden rodzic na ½ etatu

·         oboje rodzice nie pracują

Uwaga! Fakt prowadzenia przez rodzica działalności gospodarczej/ gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym naliczany jest tak jak w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

10 pkt

  8 pkt

  7 pkt

  6 pkt

  5 pkt

  5 pkt

  4 pkt

  3 pkt

  2 pkt

  0 pkt

 

 

Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o wymiarze ich czasu pracy ,
prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego  lub pobieraniu nauki         w systemie dziennym.

 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą do wglądu wydruk z CEIDG.

5.  

Dzieci rodziców, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej
 lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji, lub edukacji.

Uwaga!: Osoby, których dotyczy powyższe kryterium będą miały naliczane punkty jak osoby pracujące na pełnym etacie, przy czym dotyczy to tylko jednego z rodziców !

 

 

5 pkt

 

Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
o rezygnacji z zatrudnienia.

 

Do wglądu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie jej leczenia, rehabilitacji, lub edukacji.

 

6. Dzieci rodziców, którzy w  rozliczeniu rocznym PIT wskazują Gminę Stalowa Wola jako miejsce zamieszkania.

·         fakt rozliczenia dochodów dotyczący obojga rodziców

 

 

·         fakt rozliczenia dochodów jednego rodzica

 

 

 

10 pkt

 

 

5 pkt

 

 

Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o rozliczaniu swoich dochodów
dla Gminy Stalowej Woli. Do wglądu pierwsza strona aktualnego zeznania
a w przypadku osób uczących się
w systemie dziennym zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego.
7. Dzieci matek lub ojców, którzy samotnie je wychowują. 10 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie matek/prawnych opiekunek lub ojców/prawnych opiekunów samotnie wychowujących dziecko.
8. Dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej lub rodzinie objętej nadzorem kuratora. 5 pkt Wypełnione we wniosku* oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące faktu wychowywania się dziecka w rodzinie zastępczej lub objętej nadzorem kuratora.
9. Dzieci, których rodzeństwo będzie nadal uczęszczało do żłobka      w roku szkolnym, w którym ma być przyjęty kandydat

Uwaga! Punktacja  naliczana jest w tej samej wartości tj. 5 pkt niezależnie od liczby rodzeństwa uczęszczającego do żłobka

5 pkt

 

Wypełnione we wniosku*oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dotyczące faktu uczęszczania rodzeństwa dziecka do Żłobka.

* Wniosek o przyjęcie kandydata do żłobka.

                                               SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 1. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • dyrektor żłobka lub upoważniona przez niego osoba;
 • przedstawiciele kadry dydaktyczno – opiekuńczej.
 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora żłobka Prezydent Miasta Stalowej Woli typuje do komisji przedstawiciela organu prowadzącego.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, którego załącznikiem jest:

– lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka (pierwszy etap postępowania);

– lista dzieci przyjętych do żłobka (drugi etap postępowania tj. po podpisaniu umów
z rodzicami/prawnymi opiekunami).

 

 

                  ZADANIA DYREKTORA JAKO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

Dyrektor Żłobka lub upoważniona przez niego osoba:

 1. W formie pisemnej na tablicy informacyjnej żłobka (ew. Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej żłobka, itp.) corocznie podaje termin składania deklaracji kontynuacji oraz aktualny harmonogram rekrutacji (zał. Nr 1 do regulaminu rekrutacji).
 2. W przypadku nie posiadania przez rodziców/prawnych opiekunów dostępu do internetu, na ich prośbę i po uprzednim ustaleniu terminu – dokonuje zapisu dziecka w systemie.
 3. Sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym.
 4. Dokonuje akceptacji zgłoszonych przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata potwierdzających ich wolę zapisania dziecka do placówki (prowadzi ich rejestr).
 5. Organizuje posiedzenia i kieruje pracami komisji zgodnie z przepisami.
 6. Nadzoruje pod względem merytorycznym prawidłowość sporządzania dokumentacji.
 7. Sporządza oraz podpisuje z rodzicami/prawnymi opiekunami umowy o świadczeniu usług w żłobku.
 8. Zamieszcza na tablicy ogłoszeń listy dzieci zakwalifikowanych oraz przyjętych.

 

    Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp. data

postępowania

rekrutacyjnego

treść postępowania

rekrutacyjnego

1. do 12.03.2021 r.

 

Składanie deklaracji kontynuacji.
2. w systemie całorocznym

 

 Logowanie się rodziców/prawnych opiekunów w systemie elektronicznego naboru do żłobka.
3. w systemie całorocznym Osobiste potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli  zapisania dziecka do żłobka tj. wydrukowanie z systemu i złożenie  w wybranej placówce wniosku
o przyjęcie kandydata do żłobka celem jego akceptacji.
4. od 17.05.2021 r.

do 21.05.2021 r.

Powołanie oraz obrady Komisji Rekrutacyjnej.

 

5. 24.05.2021 r.

od 12:00

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka na tablicy ogłoszeń umieszczonej w żłobku.
6. 14.06 -18.06

w godzinach:
od 11:00
do 16:00

Zgłaszanie się do dyrektora żłobka rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  w celu podpisania umowy o korzystaniu z usług żłobka.
7. 22.06.2021 r.

godz.12:00

Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń umieszczonej w żłobku  – listy dzieci przyjętych
do żłobka.

 

Pobierz plik pdf regulaminu